Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Carmats Dywaniki Samochodowe, prowadzony pod adresem www.carmats.pl (dalej zwaną Witryną) przez firmę MC Marcin Cyran (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Informujemy , że z dniem 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), co spowodowało poszerzenie obowiązku informacyjnego względem konsumentów/Usługobiorców (osób fizycznych) w zakresie podstawy prawnej wynikającej z przetwarzania ich danych osobowych jak i praw podmiotu w zakresie jego danych osobowych.Podstawą dla opracowania niniejszego dokumentu są:- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,- ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacjne.

 

DANE ADMINISTRATORA DANCH OSOBOWYCH
 

Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej strony internetowej Marcin Cyran prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MC Marcin Cyran Carmats.pl, NIP: 8131748766, 

Dane do kontaktu:

adres korespondencyjny: ul. Sikorskiego 83 35-304 Rzeszów

numer/y telefonu: (+ 48) 516582313

adres e-mail: biuro@carmats.pl

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w prowadzonym przedsiębiorstwie sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Inspektor”) adres : Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

dane adresowe: Sikorskiego 83 35-304 Rzeszów

mail: biuro@carmats.pl

telefon: (+48) 516 582 313

Dodatkowe dane osobowe Inspektora dostępne są na stronie:www.carmats.pl

Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Głównym celem prowadzonej przez nas strony internetowej jest umożliwienie Państwu składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Dlatego dla celów zawarcia umowy a następnie realizacji zamówienia gromadzimy dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, a tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Na ten cel przygotowaliśmy odpowiedni elektroniczny formularz zamówienia, zawierający pola wymagane dla uzupełniania wskazanych w nich danych. Procedurę i zarazem tryb zawierania umów na odległość za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość zawiera zamieszczony na naszej stronie Regulamin e-usług. Nieudostępnienie w/w a wymaganych danych uniemożliwi przyjęcie zamówienia do realizacji, a następnie wykonania umowy bądź usługi na Pani/Pana rzecz. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie ewentualnych roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi, uprawnień związanych z prawem do odstąpienia od umowy podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe przekazywane są w niezbędnym zakresie firmom kurierskim (w zależności od wybranego przez Państwa sposobu dostawy), które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek. Szczegóły dotyczące firm kurierskich, w tym usług pocztowych związanych z dostawą towaru zawiera regulamin e-usług, a także zakładki tematyczne zamieszczone na stronie dotyczące dostawy.

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ponadto przekazane następującym odbiorcom:

- zakładom ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych,

- podmiotom świadczącym usługi podatkowe, audytowe, rachunkowe, prawne,

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)- w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty,

- podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów i w celu dokonania zwrotów,

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGU I PROMOCJI
 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla celów marketingu i promocji, ale tylko w przypadku uzyskania od Państwa wyrażonej dobrowolnie na ten cel zgody. Jesteście Państwo zawsze informowani w odpowiednio oznaczonym polu o rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail), celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter) oraz przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celu może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych osobowych z listy dystrybucyjnej danej usługi marketingowej.

Mając na uwadze regulację RODO jako akt prawny kompleksowo regulujący kwestię ochrony danych osobowych, w tym ujednolicający standardy w całej UE, wskazujemy, że zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest:

- dobrowolna – każdy z Państwa ma możliwość realnego wybory jej wyrażenia, swobodna i nie wymuszona; brak wyrażenia zgody nie powoduje dla Państwa żadnych negatywnych skutków czy konsekwencji,

- konkretna – zgoda musi precyzyjnie określać cel przetwarzania danych oraz wskazywać ich zakres ( na stronie internetowej podajemy informację jakie dane i przez kogo przetwarzamy dla celów wynikających z udzielonej zgody),

- świadoma – przed wyrażeniem zgody w odpowiednim linku podane są informacje na temat przetwarzanych danych osobowych, w tym informacja na temat przysługującym klientom/ usługobiorcom praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

- jednoznaczna – ważna zgoda wymaga jednoznacznego okazania w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego co oznacza, aby klient /usługobiorca podjął celowe działania w celu wyrażenia zgody na określone przetwarzanie ( na stronach internetowych w tym zakresie klient/usługobiorca korzysta z możliwości odznaczenia właściwego pola checkbox).

PRAWA KLIENTÓW/USŁUGOBIORCÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH
 

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o :

- dostęp do swoich danych osobowych oraz informacji o swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych na podstawie art. 15 RODO,

- sprostowania lub uzupełnienia danych, na podstawie art. 16 RODO, jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

- usunięcie danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

- wniesienia ograniczenia żądania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,

w przypadkach, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na poszczególne cele przetwarzania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie przez telefon, w drodze korespondencyjnej, za pomocą poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody,

- prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, a tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych można realizować w każdym czasie, występując we właściwym żądaniem:

- e-mailowo, na adres: biuro@carmats.pl

- korespondencyjnie, na adres: Carmats.pl ul. Sikorskiego 83 35-304 Rzeszów

W przypadku otrzymania żądania mamy obowiązek udzielenia Pani/Panu bez zbędnej zwłoki.

Udzielenie informacji, w związku z przesłanym żądaniem, następuje:

- listem poleconym na podany adres korespondencyjny,

- drogą elektroniczną na podany adres e-mail, chyba że, w żądaniu wyraźnie Pan/Pani :

- przekaże żądanie drogą elektroniczną i nie zażąda udzielenia informacji w innej formie- wówczas informacja zostanie przekazana na wskazany adres e-mail,

-zażąda przekazania informacji ustną i zostanie potwierdzona tożsamość tej osoby, wówczas udzielimy informacji ustnie,

Wszelkie informacje, w tym podjęte działania związane z Pana/Pani żądaniami są wolne od opłat.

O każdym sprostowaniu, uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na skutek zgłoszonego żądania, poinformujemy każdego odbiorcę któremu dane zostały ujawnione.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI, W TYM PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych oraz zagrożeń z nich wynikających szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, którego jest priorytetem prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa ale także posiada nadrzędne i zarazem fundamentalne znaczenie w podejmowanych przez nas działaniach. Zabezpieczenie interesów firmy oraz jej klientów jest częścią naszej polityki, która za cel stawia podejmowanie działań dla celów realizacji zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych m.in. w systemie informatycznym. Powierzane dane osobowe, czy pozyskane w drodze odwiedzin na naszych stronach internetowych przetwarzane są zawsze z zachowaniem poufności i integralności dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach Cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki Cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki Cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki Cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików Cookies lub usunąć stałe pliki Cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików Cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

  • 1) nazwisko i imię,
  • 2) adres zameldowania na pobyt stały,
  • 3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  • 4) adres poczty elektronicznej,
  • 5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów . Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@carmats.pl.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@carmats.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@carmats.pl lub pod numerami telefonów 607 700 877 , 516 582 313.

Zmiany Polityki Prywatności

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 13-03-2015